دپارتمان های نوآوران لیان خلیج فارس
دپارتمان ها، مجموعه ای از خدمات آموزشی دسته بندی شده و بروز این مجموعه هستند که توسط کارشناسان و مدرسان مجرب هدایت می شوند.
در این دوره سرفصل های کلی و اصلی فنی حرفه ای آموزش داده میشود .
در این دوره سرفصل های کلی و اصلی فناوری اطلاعات آموزش داده میشود .
در این دوره سرفصل های کلی و اصلی امنیت آموزش داده میشود.
در این دوره سرفصل های کلی و اصلی تربیت فضای مجازی آموزش داده میشود.
در این دوره سرفصل های کلی و اصلی تربیت فضای مجازی آموزش داده میشود.
در این دوره سرفصل های کلی و اصلی مدیریت بهیود کیفیت آموزش داده میشود .
دوره خدمات آموزش و برنامه نویسی حسابداری امور مالی اداری انجام میشود .
در این قسمت سمینار و خدمات مشاوره ای ارایه می شود .

نمایش ویدئوی آموزشی