نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
تازه های نوآوران
انتشار خبر: 1397/02/31

برگزار ی دوره های آموزش شبکه از مبتدی تا پشیرفته . فرصت رایگان برای افرادی که توانا در خواندن هستند

انتشار خبر: 1397/02/28

برگزاری دوره تکمیلی و مقدماتی ISMS برگزار می شود

انتشار خبر: 1397/02/16

برگزاری دوره آموزشی فناوری پهباد فرصت و تهدیدها برای اولیان بار در استان بوشهر

انتشار خبر: 1397/02/15