نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
تازه های نوآوران

برگزار ی دوره های جامع مجازی سازی درمرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر

انتشار خبر: 1397/04/23

برگزار دوره میکروتیک MTCRE در مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری استان بوشهر

انتشار خبر: 1397/04/23

لیست دوره های میکروتیک که تا پایان 97 در نوآوران لیان خلیج فارس برگزار میگردد بشرح ذیل می باشد

انتشار خبر: 1397/04/18

دوره عالی مدیریت پروژه بمدت 220 ساعت توسط اساتید حرفه ای پروازی با ارایه گواهینامه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری بشرح ذیل برگزارمی نماید.

انتشار خبر: 1397/03/05
انتشار خبر: 1397/02/31