نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
تازه های نوآوران

دوره عالی مدیریت پروژه بمدت 220 ساعت توسط اساتید حرفه ای پروازی با ارایه گواهینامه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری بشرح ذیل برگزارمی نماید.

انتشار خبر: 1397/03/05
انتشار خبر: 1397/02/31

برگزار ی دوره های آموزش شبکه از مبتدی تا پشیرفته . فرصت رایگان برای افرادی که توانا در خواندن هستند

انتشار خبر: 1397/02/28

برگزاری دوره تکمیلی و مقدماتی ISMS برگزار می شود

انتشار خبر: 1397/02/16