نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
درخواست دوره های سازمانی
  عنوان دوره
  نام سازمان     تاریخ پیشنهادی  از     تا
  مدیر آموزش      مدیر عامل  
  سمت     درخواست کننده  
   نمابر     تلفن  
  آدرس     ایمیل  
تعداد شرکت کنندگان(حداکثر 25 نفر)     تعداد برگزاری  
  سطح شرکت کنندگان


  امکانات آموزشی موجود

  آیا پیش نیازهای دوره گذرانده شده است؟     توضیحات
   برگزاری دوره در محل موسسه
   بدینوسیله اعلام می دارد اینجانب درخواست کننده دوره فوق "شرایط و مقررات موسسه" را مطالعه نموده و می پذیرم.