نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
عنوان دوره المپیاد کامپیوتر
شروع دوره 1394/10/24
پایان دوره 1394/12/29
شرح دوره
کلاس های این دوره
انتخابعنوان دورهمدرس
تعیین نشده
تعیین نشده
تعیین نشده
تعیین نشده
تعیین نشده